Vel overstått påske alle sammen.

Det er vår og det nærmer seg dugnad. Tunkontaktene vil organisere dette og vil informere om tid og sted. Det vil også i år bli bestilt avfallscontainere som blir plassert ut i tunene eller i tilknytning til dem i forkant av dugnaden. I tillegg vil det bli bestilt feiing av tunene slik at det blir litt mindre jobb med å få unna sand og støv.

Styret er i gang med prosessen «maling av borettslaget». Det er ikke besluttet endelig dato for oppstart, men det ser ut til at dette kan starte på tidligsommeren i år. Det er heller ikke avklart om hele eller deler av borettslaget blir malt i år, men dette vil vi komme tilbake til. Arbeidet starter uansett i Søndre Husebytun Øvre.
Tunkontaktene er og vil bli involvert i prosessen og har et mandat fra Styret til å peke på ytterligere en representant fra hvert tun til å bidra i planprosessen.

Styret benytter seg av flere informasjonskanaler, helt i fra papirversjonen til digitale varianter. Facebook og hjemmesiden er hensiktsmessige medier. Uavhengig av hvilken plattform som brukes, så behandler ikke styret saker på facebook eller hjemmesiden. Dette gjøres på ordinært vis under styremøtene. Lagets Facebookgruppe og hjemmeside er informasjonskanaler hvor det i hovedsak gis info fra styret til beboere. For ordens skyld minner vi om at disse mediene ikke er egnet til tunge diskusjoner mellom beboere og styret. I tillegg er det tidvis informasjon fra beboere som kanskje kunne blitt adressert direkte til styret og evt tunkontaktene, i stedet for å legge dette ut på facebookgruppen. Styret administerer selv disse mediene.

Generalforsamlingen er satt til 6. juni 2023. Denne blir avholdt fysisk i Tunstua som tidligere. Fristen for innkomne saker fra beboere var opprinnelig den 18. april 2023 og postet på portalen hos Tobb, men er utsatt til den 26. april 2023 slik at alle beboere får litt ekstra tid og anledning til å melde inn saker til Generalforsamlingen.

Styret jobber for at Husebygrenda Borettslag skal være en bra plass å bo på. Trivsel er viktig, og tilbakemeldingen fra svært mange andelseier tilsier at trivselsfaktoren er høy. Vi bor i et gammelt borettslag som krever oppfølging både med hensyn til både bygningsmasse og uteareal. Styret fører en nøktern kostnadspolitikk, noe som har høstet av seg mht til de mange renteøkningene vi har vært vitne til de siste årene. Dette vil fortsette i tiden som kommer. Kostnadsveksten i samfunnet generelt har øket vesentlig de siste to årene. På tross av dette skal det være rom for både barnefamilier, enslige, pensjonister og andre å bo i laget uten for stor økonomisk belastning mht felleskostnader.

Styret i Husebygrenda Borettslag