Nyttig informasjon

Infoskriv 2012

Til alle beboerne i Husebygrenda Borettslag

Huseby 17. mai 2012

 

Da er dugnadsarbeid og 17. mai overstått.

Jeg håper alle sammen har hatt en fin feiring på vår nasjonaldag.

 

Generalforsamlingen nærmer seg. 

Den vil avholdes 20. juni 2012 kl 1900 i Tunstua.

Saker som ønskes med, kan sendes til styret innen 29. Mai 2012.

Formell innkalling med saksliste blir sendt til den enkelte i papirform innen fjorten (14) dager før selve Generalforsamlingen.

Arbeidet med utskifting av dragere i carportene er i all hovedsak ferdig, sett i lys av dragere det var mest kritisk til. I forlengelsen av dette er det å få hevet takene på carportene slik at det blir riktig fall, og at det ikke lenger driver vann inn under carportene. Denne prosessen håper vi å igangsette i løpet av året 2012.     

Jeg håper at de fleste har innfridd kravene til Trondheim Kommunale Feiervesen i fm pålegg som ble gitt under siste kontroll av ildsteder mv.

Det er beboerne selv som er ansvarlig for å etterkomme pålegg som kommer fra Trondheim Kommunale Feiervesen.

Krav og forslag til utbedring fra Trondheim Kommunale Feiervesen, ligger ut på vår hjemmeside.

Det er fortsatt en del utfordringer i fm parkering i Søndre Husebytun 1-7.

Dette er en sak som vil komme som et forslag fra styret til behandling i Generalforsamlingen.

Jeg håper så mange som mulig kan møte slik at de demokratiske prosessene kan fundamenteres i et Generalforsamlingsvedtak.

Utviklingen er fortsatt slik at det ofte er mer enn en bil pr husstand, og behovet for parkering øker. 

Selve parkeringssaken er ingen stor sak for styrets medlemmer, men en viktig prinsipiell sak for borettslaget. Dette handler i tillegg om framtidige parkeringsutfordringer.

For å presisere styrets holdning:

Ønsket er å etablere flere parkeringsplasser for beboerne der behovet er størst. I tillegg ønsker styret å hensynta flertallet av beboernes ønsker og behov. Dette gjøres gjennom mandatet styret har fått av Generalforsamlingen i plan og beslutningsprosessen samt gjennomføringen av tiltak som er nødvendig for borettslaget. Noen ganger kan dette føles urettferdig for enkelte beboere som kanskje blir berørt i større grad en andre, men her legges ikke følelser til grunn for beslutningene som tas. Beslutningene styre tar er tuftet på det som samlet sett gagner borettslaget best.  

Det er flere av bygningene som har hatt en renovering av drenering. Dette har vært, og vil bli et økende problem. Styret følger opp dette arbeidet og har som målsetting at slikt arbeid skal gjøres grundig og ordentlig slik at det er veldig mange år til neste gang.

Dette koster borettslaget selv fordi det ikke er noe forsikring som dekker det utvendige arbeidet.

Det som er synd er at det ikke ser særlig pent ut rundt enkelte bygg pr dato. Dette vil bli i varetatt så snart det lar seg gjøre og jeg vil be om tålemodighet særskilt til de som er direkte berørt.

Trondheim Kommune er kontaktet i fm ødeleggelser av kantsteiner, plen, gjerder. Håper at ting vil bli utbedret i løpet av sommeren. Dette er noe som vil bli fulgt opp av det sittende styret.

Når hageavfall og liknende tømmes på avfallsskråningen som ligger i rundkjøringen i Nordre Husebytun, oppfordres alle sammen til å tømme på en slik måte at ikke avfall blir liggende oppe på kanten men helles ned i skråningen.

Dugnadsånden i borettslaget er som vi alle vet noe synkende. Likevel vil jeg oppfordre til felles dugnad.

Dette gjelder bla ferdigstillelse av fellesboder under barnehagen, men også oppsett av to uteboder som kjøpes inn i disse dager. Dette arbeidet vil bli koordinert med tunkontaktene.

I tillegg er det ønskelig om beslaget på pipene kunne blitt malt. Maling skaffes, og tunkontaktene tar regien.

 

Skulle noen ha noe på hjertet er det bare å ta kontakt på mail eller telefon.

rigian@frisurf.no             Tlf  480 63 073

 

 

God sommer!

 

Med Vennlig Hilsen

Kristian Nilsen

Styreleder

Husebygrenda Borettslag