Nyttig informasjon

Styreinnstruks for Husebygrenda Borettslag

Huseby 12. august 2010

1. Styrets oppgaver

 • Sørge for forsvarlig forvaltning av Husebygrenda Borettslag.
 • Holde seg orientert om Husebygrenda Borettslags økonomiske stilling og påse at virksomhetens regnskap og drift er under betryggende kontroll.

2. Følgende saker skal styrebehandles

 • Valg av nestleder og sekretær
 • Ansette/avsette web-manager
 • Inngå avtaler med leverandører i fm drift og vedlikehold., være seg brøyting, strøing, graving, gartnervirksomhet, maling mv.
 • Forslag ovenfor Generalforsamlingen til årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning.
 • Forslag ovenfor Generalforsamlingen til anvendelse av overskudd/underskudd.
 • Forslag om innhenting nødvendige fullmakter fra Generalforsamlingen.
 • Følge Vedtektene.

3. Saker til og under behandling

 • Ingen medlemmer av styret skal uttale seg om saker som er under behandling. Dette gjelder særskilt i tviste saker, men også andre saker som kan påvirkes i en eller annen retning om dette skjer.
 • Informasjonsflyten skal fortrinnsvis gå gjennom kanaler som styret har bestemt.

4. Innkalling og møtebehandling

 • Styrets leder innkaller til møte med grunnlag for å kunne behandle saker.
 • Innkallingen skal sendes en uke før møte avholdes.
 • Under ekstraordinære tilfeller kan dette fravikes.
 • Styrets leder utfører nødvendige disposisjoner i fm driften av Borettslaget til det daglige. Styrets leder skal likevel orientere styret om dette.
 • Saker av prinsipiell eller stor betydning skal styrebehandles av et beslutningsdyktig styre.
 • Styre kan behandle og er beslutningsdyktig pr mail eller tlf når styrets leder finner dette nødvendig.
 • Styret skal ha en årsplan over de ordinære møtene.
 • Det skal føres protokoll over styremøtene.

Sted Dato Signatur styremedlemmer