Nyttig informasjon

HUSORDENSREGLER FOR HUSEBYGRENDA BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL BORETTSLAGET!


Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og vise hensyn og omtanke under de forskjellige forhold.
I noen sammenhenger er det likevel nødvendig med felles regler, og derfor er disse husordensreglene laget.

ANSVAR OG OMFANG

Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Hver enkelt andelseier er ansvarlig for at egne husstandmedlemmer, besøkende og eventuelle framleiere gjøres kjent med reglene og overholder Dem.

FELLESANLEGG/YTRE VEDLIKEHOLD

Ta godt vare på grøntanlegg, beplantninger og andre fellesanlegg. Andelseier plikter å bidra til et rent og trivelig bomiljø ved å delta i felles dugnader bl.a. regelmessig plenklipping.

Bygningsmessig vedlikehold f.eks. maling, beising etc. som av styret vedtas utført av andelseierne, må utføres innen de angitte tidsfrister.

Barnas lekeplasser må ikke brukes til andre aktiviteter.

Dårlig vedlikehold og skader påfører borettslaget - og derved beboerne selv - unødige omkostninger.

DYREHOLD

Dyr skal på borettslagets område være i bånd og under full kontroll av en person som mestrer dyret, slik at det ikke sjenerer noen.

Begrens lufting av dyr i selve boområdet.

Dyr skal holdes borte fra lekeplassene.

Ekskrementer som dyret legger igjen inne i boområdet skal fjernes av eier.

Unngå at dyret lager unødig støy. Dette gjelder bade utendørs og innendørs.

Hvis det oppstår konflikter angående dyrehold, bør styret informeres. Oppnås ikke enighet på annen måte, fatter styret en beslutning som partene plikter å etterkomme.

PARKERING

Parkering i boområdet utenom carporter må unngås der dette er til hinder for den øvrige ferdsel, herunder snøbrøyting og renovasjon. Det henvises til borettslagets merkede parkeringsplasser.

Henplassering over lengre tid av uregistrerte kjøretøyer, samt campingvogner og tilhengere, er ikke tillatt.

RO OG ORDEN

Unngå unødig bråk i leiligheten og annen sjenerende støy i huset eller utenfor naboens vinduer. Sang og musikkundervisning e.a. virksomhet som kan tenkes å støye mer enn vanlig, kan bare drives dersom borettslaget styre og naboene har samtykket. Oppussingsarbeid som medfører sjenerende støy - banking, boring, sliping m.m. - må ikke foregå mellom kl. 20.00 og 08.00 på hverdager, uten etter avtale med naboene.

Oppussingsarbeid på lørdager, søndager og helligdager må ikke foretas uten etter samtykke fra naboene. Likeledes må langvarig oppussingsarbeide avtales med naboene.

Rist ikke tøy eller gulvmatter fra balkonger eller vinduer dersom det er til sjenanse for noen.

AVFALL

Søppelkopper er kun beregnet for husholdningsavfall. Annet avfall må beboerne selv sørge for å bli kvitt på annen måte. Pakk avfallet godt inn før det kastes. Unngå brannfarlig avfall, f.eks. varm aske o.l., filler fuktet med olje eller annen brannfarlig veske.

Vær oppmerksom på at mating av dyr og fugler og matrester som etterlates utendørs lett kan trekke rotter og mus til husene.

BRUK AV LEILIGHETEN

Hold avtrekksventiler på kjøkken, bad og toalett åpne for å unngå at det oppstår kondensskader/muggdannelse i leiligheten.

Påse at leiligheten er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting e.l. i den kalde årstiden slik at vann/avløpsrør ikke blir frostskadet.

Framleie av leilighet er ikke tillatt uten borettslagets samtykke. Send først begrunnet søknad til styret eller TOBB. La aldri eventuell framleier flytte inn før framleieforholdet er godkjent.

Sett ikke opp markiser, platter, levegger, parabolantenne e.l. før naboene er forespurt og styret har samtykket. Vær oppmerksom på at blomsterkasser normalt skal festes på innsiden av rekkverket på balkongen.

BADEROM, WC, KRANER OG LEDNINGER

Borettshaveren er ansvarlig for uforsvarlig omgang med vann. På klosettet må det bare brukes klosettpapir, og uvedkommende ting må ikke kastes i klosettskåla. Det vil bare føre til at avløpet går tett og at borettshaveren får omkostninger med å stake opp igjen.

VEGGDYRSKONTROLL

Borettshaveren må straks melde fra til borettslaget hvis det merkes veggdyr, kakerlakker e.l. i leiligheten.
Hvis det påvises veggdyr i en leilighet, må borettshaveren for egen regning sørge for desinfeksjon. Dersom borettshaveren selv ikke foretar seg det nødvendige, har borettslaget anledning til å få satt desinfeksjonen i verk for borettshaverens regning.

PLIKTER - MISLIGHOLD

Husordensreglene er til for å holde ro og orden i borettslaget, og for at alle innen fellesskapet skal ta hensyn til hverandre og trives der. Reglene skal således ikke legge unødige plikter på beboerne. Noen plikter er likevel nødvendige for å sikre et bomiljø som de fleste vil være tilfreds med. Alle beboerne må derfor sette seg inn i husordensreglene - og følge dem.

Styret Husebygrenda Borettslag