Enter Title

Styreinnstruks for Husebygrenda Borettslag.

 

Huseby 12. august 2010

 

1.       Styrets oppgaver

Sørge for forsvarlig forvaltning av Husebygrenda Borettslag.

Holde seg orientert om Husebygrenda Borettslags økonomiske stilling og påse at virksomhetens regnskap og drift er under betryggende kontroll.

2.       Følgende saker skal styrebehandles

Valg av nestleder og sekretær

Ansette/avsette web-manager

Inngå avtaler med leverandører i fm drift og vedlikehold., være seg brøyting, strøing, graving, gartnervirksomhet, maling mv.

Forslag ovenfor Generalforsamlingen til årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning.

Forslag ovenfor Generalforsamlingen til anvendelse av overskudd/underskudd.

Forslag om innhenting nødvendige fullmakter fra Generalforsamlingen.

Følge Vedtektene.

3.       Saker til og under behandling

Ingen medlemmer av styret skal uttale seg om saker som er under behandling. Dette gjelder særskilt i tviste saker, men også andre saker som kan påvirkes i en eller annen retning om dette skjer.

Informasjonsflyten skal fortrinnsvis gå gjennom kanaler som styret har bestemt.

4.       Innkalling og møtebehandling

Styrets leder innkaller til møte med grunnlag for å kunne behandle saker.

Innkallingen skal sendes en uke før møte avholdes.

Under ekstraordinære tilfeller kan dette fravikes.

Styrets leder utfører nødvendige disposisjoner i fm driften av Borettslaget til det daglige. Styrets leder skal likevel orientere styret om dette.

Saker av prinsipiell eller stor betydning skal styrebehandles av et beslutningsdyktig styre.

Styre kan behandle og er beslutningsdyktig pr mail eller tlf når styrets leder finner dette nødvendig.

Styret skal ha en årsplan over de ordinære møtene.

Det skal føres protokoll over styremøtene.

 

 

Sted                                     Dato                      Signatur styremedlemmer