Enter Title

Husebytun Borettslag 01. September 2010

Arbeidsinstruks for Tunkontakter i Husebygrenda Borettslag

 

Tunkontaktene velges av Generalforsamlingen og skal fungere som både tunkontakter og valg komite.

 

Tunkontaktene skal:

·         Være styrets kontakt mellom de enkelte tun og styret.

·         På vegne av styret eller på eget initiativ, avholde tunmøter

·         Holde tunmøter to ganger i året, eller så ofte som nødvendig

·         Gjøre seg kjent med gjeldende vedtekter og husholdningsreglement

·         Videreformidle informasjon samt innhente informasjon på vegne av styret

·         Organisere gressklipping som det enkelte tun har ansvaret for i form av klippelister som distribueres til den enkelte andelshaver

·         Gjøre klar gressklipper om våren samt sette bort gressklipper om høsten.

·         Organisere maling og maleutsyr til carporter og evt. yttervegger der det er mulig for den enkelte andelshaver å male på dugnad eller selvstendig

·         Ansvar for å kontrollere at det er rent og rydding i tunene og på lekeplasser samt fellesarealer mv

·         Kontrollere at utstyr som tilhører sitt tun er i orden og utbedre feil og mangler etter behov.

·         Intensjon basert organisering av flaggheising i sitt tun, samt kontrollere at flagg, vimpel og flaggstang til en hver tid er i orden.

·         Intensjon basert organisering av dugnad hver vår og hver høst, ut over dette etter behov.

·         Etablere materialliste over utstyr det enkelte tun innehar/disponerer

·         Sørge for opptelling og kontroll, samt melde inn behov til styret om reparasjon, vedlikehold, komplettering og evt. erstatning av dette.

 

 

 

 

 

 

 

 

Å være medlem av  valgkomitèen,  er kanskje en av de viktigste vervene en organisasjon har.

Det betyr i praksis at det må jobbes kontinuerlig gjennom året for å fange opp potensielle personer innenfor Husebytun Borettslag som er egnet, dedikert, har lyst og anledning til å gjøre en innsats i form av å påta seg verv i laget. Det er særdeles viktig at det rekrutteres jevnt mellom de fire tunene, samt tilstrebe en lik andel mellom kvinner og menn. Det er pr i dag ikke et krav at begge kjønn er representert i styret, heller ikke pålegg om kjønnskvotering. Dette til orientering.

 

 

Valgkomitèen skal:

·         Ha minst to møter i året, rett etter Generalforsamlingen og i god tid før Generalforsamlingen ellers etter behov.

·         Gjennom året, skaffe seg kunnskap om kandidater til styreverv

·         Gjennom året på bakgrunn av intensjonsbasert informasjonsinnhenting fra andelshaverne, vurdere det sittende styrets arbeid som er gjort og som skal gjøres

Dette for å ha et godt grunnlag for vurderingen om sittende styremedlemmer skal av Valgkomitèen presenteres som kandidater til gjenvalg eller ikke.

·         Gjøre intensjonsbaserte målinger på andelshavernes tilfredshet